fejléc

Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési Tájékoztató

a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Bízd Rá Magad! weboldalát (https://bizdramagad.hu/) érintő adatkezeléseiről

hatályos: 2022.05.11.-től

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”, „Mozgalom”) ezúton tájékoztatja a tagjait, a honlapját látogatókat, programjain résztvevőket, hírlevélre feliratkozókat (a továbbiakban: Érintett, Ön) a birtokába jutott és általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint az érintett jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.  

A https://bizdramagad.hu/ domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal/Honlap) az Adatkezelő saját honlapjának minősül. A Weboldal Magyarországon található szerverről üzemel.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) módosítására a szolgáltatási bővítésének megfelelően. Az adatkezelés megváltozása azonban nem jelentheti a korábban rögzített személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az Adatkezelő a Tájékoztató mindenkori hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. 

A Felhasználó a Weboldal használatával egyidejűleg elfogadja a Tájékoztatóban foglaltakat, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 1. MÁS INTERNETES OLDALAKHOZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS

A https://bizdramagad.hu/ Weboldalról más Internetes oldalakra/programszervező szervezetekhez való csatlakozás lehetősége az Ön kényelmét szolgálja. Mozgalmunk számos programszervező szervezet tevékenységéről, aktualitásairól nyújt tájékoztatást a jelen Weboldal felületén oly módon, hogy közzétesszük a programjaikat és a jelentkezési lap linkjét. Amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket Ön igénybe veszi, a jelen Weboldalt el fogja hagyni. A Weboldalt működtető Mozgalomnak ezen további kapcsolódó Internetes oldalakat teljességükben áttekinteni nem áll módjában, azokat ellenőrizni nem tudja, így az oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállal. A fentiekből következően az ilyen oldalak üzemeltetéséért, illetve a rajtuk fellelhető információk, regisztrációs és egyéb adatbekérő űrlapok adatkezeléséért jelen Weboldal üzemeltetője nem tud felelősséget vállalni.

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

 

Adatkezelő megnevezése: Hetvenkét Tanítvány Mozgalom

Adatkezelő bejegyzési száma: 856-1-2018 (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye által nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személyiség)

Adatkezelő adószáma: 19101532-1-42

Adatkezelő székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 48.

Képviseli: Dabóczi Kálmán, elnök

Adatkezelő e-mail címe: iroda@72tanitvany.hu

 

 1. AZ ADATKEZLÉS ALAPELVEI

Az Adatkezelő a személyes adatok felvételét, kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi. Tisztességes és átlátható az eljárás, amennyiben az Érintett hozzáférhető, közérthető módon megfelelő tájékoztatást kap arról, hogy adatait hogyan gyűjtik vagy milyen egyéb módon kezelik.  Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt és kezel.

Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

 1. KÜLÖNLEGES ADAT KEZELÉSE

Vallási meggyőződésre vonatkozó adat kezelése előfordulhat valamely jógyakorlatra vagy lelkigyakorlatra vagy egyéb programra történő jelentkezés során, amennyiben az érintett önkéntesen közli és külön kifejezett hozzájárulását adja ezen személyes adata kezeléséhez. Az Adatkezelő ebben az esetben is az adott programot szervező szervezet. (Lásd: jelen Tájékoztató
I. pontja.)  

 
 1. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, IDŐTARTAMA ÉS JOGALAPJA

1. A Honlap látogatóinak adatai

 

Kezelt adatkör

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

 

 

látogatás időpontja;
a Felhasználó számítógépének látogatáskori IP címe; azonosítószám,

a Felhasználó által használt böngésző típusa; opcionálisan a látogató helyadatai ilyen cookie (Google) beállítás esetén.  

 

 • honlap használata;
 • honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése;
 • statisztikai információk gyűjtése;
 • visszaélések megakadályozása;
 • a látogató jelenlegi helyéhez közel eső események kiválasztása és megmutatása.

 

A honlap megtekintésétől számított 1-60 nap.

 

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja; az Elker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

 

2. Hirdetés szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatkör

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

 

 

űrlapon megadandó: név, e-mail cím, telefonszám.

 

 • hirdetés közzététele a honlap felületén;
 • kapcsolattartás, kommunikáció biztosítása;
 • hirdető adatainak tárolása a későbbi hirdetésfelvétel megkönnyítése és újbóli megkeresés céljából.

 

Visszavonásig, illetve legkésőbb a hirdetés megjelenését követő 1 évig, ha nem került sor újabb kapcsolatfelvételre.  

 

A hirdető önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

 

 

3. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés

 

Kezelt adatkör

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

 

név, e-mail cím, a feliratkozás időpontja, a feliratkozáskori IP cím

 

A Felhasználó azonosítása, a hírlevélre (elektronikus üzenet) való feliratkozás lehetővé tétele, tájékoztatás a bizdramagad.hu híreiről, aktualitásairól.

 

A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

A leiratkozásról, illetve a hírlevél címlistából való törlésről az Adatkezelő elektronikus úton tájékoztatja a Felhasználót.

 

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, Elkertv. 13/A.§-a és a Grt.  6. § (5) bekezdése.

 

4. Ajánlásokkal kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatkör

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

 

név, e-mail cím, telefonszám; az ajánlásban opcionálisan megadott személyes adat

Az Ajánló azonosítása, a kapcsolatfelvétel.

A hozzájárulás visszavonásáig tart az adatkezelés; illetve az ajánlástól számított 1 évig, ha nem kerül sor újabb kapcsolatfelvételre.

 

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.  

 

5. Üzenetküldéssel kapcsolatos adatkezelés (weboldalról „Érdeklődöm” link)

Kezelt adatkör

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

 

Érdeklődő neve, e-mail címe, dátum, egyéb opcionálisan megadott személyes adatok (pl. telefonszám); illetve az üzenetben megadott egyéb személyes adatok.

Információkérés kezelése az egyes jó gyakorlatról, témakörökről, Intézményekről, programokról, aktualitásokkal kapcsolatban.

Felhasználó azonosítás; kapcsolattartás, kommunikáció biztosítása.

 

A hozzájárulás visszavonásáig, maximum a feltett kérdések megválaszolását, elintézését követő 2 hónapig.

 

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. 

 

6. Rendezvények, programok adatkezelései. Fényképek felhasználása.
(Fényképek elsősorban a társszervezetek rendezvényein készülnek, így ők minősülnek Adatkezelőnek.)

 

Kezelt adatkör

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

 

érintett neve, képmása (fotó)

Rendezvényekről összefoglaló készítése, a rendezvények bemutatása; a fotók nyilvánosságra hozatala a Weboldalon történő közzététel útján.

A fényképek az Érintett törlési kérelméig vagy hozzájárulás visszavonásáig megőrzésre kerülnek archívumba helyezés útján.

 

 

Az Érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Ptk. 2:48.§ alapján az egyes programokra történő jelentkezést megelőzően. A 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén a törvényes képviselőjének a hozzájárulása alapján.

 

7. A partneri kapcsolatok kialakítása; a kapcsolattartás érdekében kezelt adatok

 

Kezelt adatkör

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

 

 

név, e-mail cím, telefonszám

 

Kommunikáció folytatása; az adott szervezet, jó gyakorlat bemutatkozó adatlapjának és programjainak, híreinek megjelenítése érdekében.

 

Az adatkezelés az érintett Partner törlési kérelméig tart.

 

Az érintett Partner önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Az érintett Partner a személyes adatainak kezeléséhez a kapcsolattartói adatok Adatkezelő részére történő önkéntes átadásával adja meg a hozzájárulását.

 

8. A szerződéses jogviszony során és azt követő esetleges igényérvényesítés érdekében történő adatkezelés

 

Kezelt adatkör

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

 

 

név, e-mail cím, telefonszám, titulus

 

Szerződés teljesítése; a teljesítés érdekében szükséges kapcsolattartás, az érintett azonosítása. 

Szerződésből eredő igényérvényesítés.

 

 

A szerződéses jogviszony tartamáig, illetve az abból eredő igények érvényestésére nyitva álló idő végéig. Bármely érintett kifejezett hozzájáruló nyilatkozata alapján a nyilatkozatának visszavonásáig.

 

Az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont és/vagy az Adatkezelő jogos érdeke alapján a hivatkozott bek. f) pontja alapján.

 

9. Adó és számviteli kötelezettségek teljesítésével összefüggő adatkezelés

 

Kezelt adatkör

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

 

Lehetséges adatkör:

név, cím, adózási státusz, adóazonosító jel, gazdasági műveletet elrendelő személy, vagy szervezet, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy aláírása, átvevő, befizető aláírása, vállalkozói igazolvány száma.

 

Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése.

 

A jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése (2017. évi CXXVII. tv. 169.§ 202.§, 2000. évi C. törvény 167.§, 1995. évi CXVII. törvény).

 

 

 1. HÍRLEVÉL

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra az alábbi módon:

 • rendezvényeken papír alapú űrlap kitöltésével;
 • weboldalon keresztül.

A Felhasználó ezáltal előzetesen és kifejezetten - jelen Tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva - hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos hírekről, aktualitásokról elektronikus üzeneteivel (hírlevél) a megadott elérhetőségein tájékoztassa, az Adatkezelő a tájékoztatás küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Az Adatkezelő nem küld kéretlen promóciós üzeneteket.

Hírlevél esetében az Adatkezelő, mindaddig kezeli a Felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél üzenet alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri – korlátozás és indokolási kötelezettség nélkül - a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

A kezelt adatok köréről, céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról szóló tájékoztatás a jelen Tájékoztató V. fejezetének 3. pontjában található.

 

 1. TELEFONSZÁMOK FELHASZNÁLÁSA

Az Adatkezelő az általa kezelt telefonszámokat jelen Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel. A telefonszámok kezelése elsősorban a kapcsolattartást, adategyeztetési célokat szolgálja.

Marketing célú SMS üzenet küldésére nem kerül sor.

 

 1. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

A kezelt adatok köre: Facebook, Instagram közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a Felhasználó nyilvános profilképe.

Az Érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon és

„kedvelte”, „követte” az Adatkezelő oldalát.

Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon, az Adatkezelő oldala egyes tartalmi elemeinek, tájékoztatásainak a megosztása, illetve „kedvelése”.

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az Érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. https://www.facebook.com/policy; https://www.instagram.com/about/legal/privacy.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

 1. AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult Adatfeldolgozót igénybe venni. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz.

Az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozót veszi igénybe: 

Tárhely- és hírlevélszolgáltatás:  

Az Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

1. Volán Elektronika Matéria Kft. Cégjegyzékszám, 01 09 065491, Székhely: 1119 Budapest Rátz László u. 37., E-mail: materia@materia.hu, honlap: http://www.materia.hu/

Az Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: a honlap elérhetővé tétele, megfelelő működtetése, tárhely-szolgáltatás.

2. ListaMester, amely a BITHUSZÁROK Számítástechnikai és Szolgáltató Bt. (székhelye: 051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.) tulajdona.

Az Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online marketing tevékenység (hírlevélszolgáltatás).

 

A gyűjtött személyes adatok tárolásának helye:

 • az tárhelyszolgáltató szerverein őrzött adatállomány;
 • a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Család Munkacsoportja vezetőjének számítógépén őrzött adatállomány.

További adatfeldolgozók a Weboldal fejlesztő cég, külsős megbízási jogviszonyban közreműködő admin munkatársak, akik a részükre az Adatkezelő által átadott és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

 

 1. TECHNIKAI ADATOK, COOKIE-K KEZELÉSE

A süti egy kisméretű fájl, ami a felhasználói számítógép felismerésére alkalmas, és amit a honlap szervere küld a felhasználó böngészőjére. Több információt is szerezhet a sütikről, ha ellátogat a www.allaboutcookies.org, vagy a www.aboutcookies.org honlapokra.

Működéshez szükséges sütik

Ezek a sütik szükségesek a honlap alapvető működéséhez, és Ön nem tudja kikapcsolni őket a böngészőjén. Általuk a honlap szerverén automatikusan rögzítésre kerül az Ön számítógépének IP címe, látogatásának kezdő és befejező időpontja. Ezek a sütik automatikusan törlődnek a tárhely szolgáltató webszerveréről amikor Ön távozik a honlapról. 

Munkamenet sütik (session cookie-k)

A honlap a testreszabott kiszolgálás elősegítése érdekében ún. munkamenet sütivel azonosítja a böngészője és az operációs rendszere adatait. Ezek a sütik névtelen információkkal dolgoznak, nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat. Az adatkezelő és tárhely szolgáltatója ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap kényelmesebb működésének elősegítésére és a látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

 Harmadik féltől származó sütik (third party cookie-k)

Amikor a honlapot megtekinti, az Ön számítógépén lévő böngésző nemzetközi szolgáltatóktól származó sütiket tölt le, de nem a Mozgalom webcíméről, hanem a nemzetközi szolgáltató (Google) domainjéről. Az ebből származó információk nem a honlap tárhelyén, hanem a nemzetközi szolgáltató tárhelyén lesznek tárolva, az ő adatvédelmi szabályaik alapján. A nemzetközi szolgáltató ezek által nem tudja beazonosítani az Ön személyét.

A honlap a következő nemzetközi szolgáltatóktól származó sütiket használja:

 • Google Analytics (célja: anonim látogatottsági statisztikák generálása)
 • Google AdWords Remarketing (célja: a Google által biztosított hirdetési lehetőségek használata)

Ha ezek működésével kapcsolatban részletesebben kíván tájékozódni, kérjük, tekintse át a Google adatbiztonsági oldalait: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Ha Ön nem szeretné, hogy harmadik féltől származó süti kerüljön a számítógépére, lehetősége van a sütik elhelyezésének lehetőségét a böngészőjén (általában a Beállítások menüben) letiltani, vagy csak bizonyos egyedi azonosítók elhelyezését megengedni. Ilyenkor lehet, hogy bizonyos szolgáltatásokat nem, vagy nem úgy ér el, mintha engedélyezte volna a sütik elhelyezését.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, a Weboldal technikai fejlesztése, az Felhasználó jogainak védelme. A statisztikai összesítés az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Egy megadott e-mail címmel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Az Adatkezelő munkatársai ismerhetik meg az általa kezelt személyes adatokat és a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem kerülnek átadásra.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne a Felhasználónak, a honlapon megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

Az Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat az ismert elérhetőségeken keresztül.

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelési tájékoztató teljes szövege, beleértve az alábbi fejezeteket is, INNEN letölthető:

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
 2. A FELHASZNÁLÓ TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
 3. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
 4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2022 május 11. napján lép hatályba.