A párkeresés egy aktív, önismereti folyamat

Borítókép

Kilenc évvel ezelőtt, stílusosan Bálint napján indult a párKatt.hu magyar katolikus házastárskereső, az osztrák alapítású, nemzetközi kathTreff.org első társhonlapja; Bíró László püspök és Roska Péter atya támogatásával. Azóta több mint tízezren regisztráltak, több száz házasság köttetett, illetve párKatt baba született.

A koordinátor Krúdy házaspárral beszélgetve arra jutottunk: olyan ez a honlap, mint egy komplex (online) jegyes-felkészítő, ahol még a jegyespárunkat is megtalálhatjuk.

Zsófit és Tamást az osztrák alapító Kugler házaspár kereste meg tíz éve azzal, hogy hozzák létre a magyar katolikus társkereső társoldalt, amit ők elmondásuk szerint azért vállaltak el, mert maguk is megtapasztalták, mennyire jó házasságban élni, viszont azt is látták, hogy sokan vágynának az életre szóló párkapcsolatra, de nem találják meg a megfelelő partnert.

"Úgy érezzük, amikor mi voltunk fiatalok, több lehetőségünk volt arra, hogy találkozzunk egymással; akkor is, ha nem feltétlenül ugyanazokban a körökben mozogtunk. A fiatalok régebben nyitottabb szívvel mertek találkozni és ismerkedni egymással, mára viszont bezárkóztak, ismerkedési lehetőségeik beszűkültek vagy eltűntek.

Először mi sem hittünk az online társkeresésben, de Bíró püspök atya, az akkori családreferens azt mondta, óriási igény van rá. Ő szervezte a CsüCsopokat – a csütörtöki csoportokat –, amelyek egyik kimondott célja a fiatal férfiak és nők ismerkedésének segítése volt, mert rengeteg elkötelezett hívő ember nem talál magának házastársat, és az egyháznak is felelőssége segíteni az azonos értékrendűek egymásra találását."

Roska Péter atya a honlap „lelki keresztapja”. A társkereső működtetése során sokfajta teológiai kérdés is felmerül – például az elváltak vagy a protestánsok helyzete –, amelyekre ő segít jól, a Katolikus Egyház álláspontját képviselve válaszolni.

Egy fiatal házaspár, Karlócai Orsolya és Balázs segítenek a kezdetektől fogva a német nyelvű honlap magyarosításában és az informatikai háttér biztosításában, a honlap működtetésében. Később csatlakozott hozzájuk Ménesi Krisztina, aki a honlap folyamatosan bővülő tartalmát, állandó felügyeletét és moderálását biztosítja; és férjével, Ménesi Balázzsal együtt félévente megszervezik a MÉCS Napok Párkeresőknek hétvégét. A párKattnak ez a legsikeresebb – legtartósabb és leghatékonyabb – offline programja: számos visszajelzés érkezik arról, hogy ha nem is itt találták meg a párjukat – bár ilyen is előfordult már –, viszont itt lettek mentálisan és lelkileg készek arra, hogy később megtalálják a házastársukat.

"Nagyon komoly önismerethez segíti hozzá a résztvevőket ez a program: olyan témákat beszélnek át és kapnak róla információt, szókészletet, tanúságtételeket, amikről korábban nem feltétlenül beszéltek, és amik segítenek válaszolni az olyan kérdésekre, mint: ki vagyok én, mit hozok magammal, mit akarok, mit vár tőlem a Jóisten. Az önismeret elkerülhetetlen ahhoz, hogy az élethivatásom letisztázódjon a saját magam számára.

A párkeresés nem egy passzív, hanem egy nagyon is aktív folyamat. Az embernek alkalmassá kell válnia egy másik ember el- és befogadására; ehhez viszont fejlesztenie kell magát az önismeretben, erényekben; hogy képes legyen önfeláldozásra, mértékletességre, lemondásra, elköteleződésre. Vagyis szemléletváltásra van szükség: nem azt az embert kell keresnünk, aki boldoggá tehet minket, hanem azt, akit mi boldoggá tehetünk – amíg ez nem fordul meg, addig kudarcra van ítélve a párkeresés.

A másik nagyon fontos szempont az Isten-kapcsolat, hiszen meggyőződésünk szerint Isten kulcsszereplője egy házasságnak. Mi ebben hiszünk, mert ezt a saját életünkben is megtapasztaltuk. Számunkra erről szól egy házasság és erről szól a párKatt is: higgyünk a jövőnkben, hiszen Isten mindenkit boldognak szeretne látni; az első lépés ehhez az, hogy elhiggyük, szerethetőek vagyunk, és ezt egy másik emberen keresztül is meg tudjuk élni" –  foglalják össze Krúdyék a szolgálat lényegét.

A weboldalra történő regisztráció feltétele, hogy a jelentkező legyen legalább 18 éves hitét gyakorló katolikus (vagy nyitott arra, hogy azzá váljék), legyen meggyőződve a Katolikus Egyház házasságra és a családra vonatkozó tanításának igazságáról, és egyházjogilag alkalmas legyen a házasság szentségének felvételére. A részvételnek három szintje van: a regisztrálók betekintést nyernek az adatlapokba, kipróbálhatják a keresést, vagyis, hogy kit szólíthatnak meg a korosztályukból, s így könnyebben dönthetnek arról, hogy érdemes-e aktív előfizetővé válniuk (ők tízezer felett vannak); az aktív előfizetők profilja megjelenik a honlapon és minden funkcióhoz hozzáférnek (a díj három hónapra: 4500 Ft, hat hónapra: 6000 Ft, egy évre 9900 Ft). A passzív tagoknak lejárt az előfizetésük és eldönthetik, hogy látható maradjon-e a profiljuk, amely bármikor újraaktiválható. És vannak az extagok, akik már leiratkoztak.

Krúdyék javaslatára a leiratkozók bejelölhetik, hogy miért döntenek a profiljuk törlése mellett: azért, mert a párKatton megtalálták a házastársukat, vagy azért, mert máshol megtalálták házastársukat, vagy más okból. Bár ezt nem kötelező bejelölni, és sokan nem is teszik meg, mégis bizonyos információval szolgál arról, hogy a regisztrálók legalább 15%-a talál magának házastársat, ami elképesztően magas a világi társkeresők 2-3%-os sikerrátájához képest. Utóbbiak célja is más, hiszen nagyon sok a rövid távú kapcsolatot, szexpartnert keresők aránya, a párKattra viszont csak olyanok regisztrálnak, akik valóban hosszú távban gondolkodnak és házastársat keresnek.

Hogy ez tényleg így legyen, már a profil kialakításakor meg kell válaszolni olyan kérdéseket, amelyben fontos szempont a hit és az, hogy mit gondol az illető a házasságról. A regisztrálóknak emellett lehetősége van kitölteni a PárTesztet, ami az illető „keresési szempontjaira”, házassággal kapcsolatos értékrendjére irányul (hogy mi a véleménye például az egyház szexuális tanításáról, a házasság előtti tisztaságról, a gyermekvállalásról, stb.) – hiszen ezeket a kérdéseket mindenképp érdemes tisztázni magukban és megkérdezni a másikat is, mielőtt összeházasodnak. A tesztet azért is érdemes kitölteni, mert a rendszer automatikusan üzenetet küld arról, ha van egy másik ember, akinek nagyon hasonlóak a válaszai, és így az értékrendje is.

Egy másik automatikus és kockázat nélküli segítség az egymásra találáshoz az ún. kölcsönös tetszés funkció: ha valaki szimpatikussá válik a profilja alapján bejelölhetem magamnak, de ezt a másik csak akkor tudja meg, ha ő is bejelölt engem, mert akkor mindketten értesítést kapunk erről.

A fórum szintén nagyon hasznos, mert a különféle témák megvitatása közben a tagok megismerik egymást, és így közösségteremtő ereje is van.

Emellett van lehetőség különböző programok ajánlására is: a tagok szerveztek már közös kirándulásokat, játékköröket, táncklubot, színház és koncert látogatásokat, lelkigyakorlatot, de szilveszteri partit is.

A párKatt-hoz hasonló házastárskereső honlap jelenleg tizenkét, köztük számos szomszédos országban is létezik: a német és osztrák "anyahonlap" mellett van például, szlovák, szlovén, lett, litván, portugál, és újabban amerikai társhonlap is. A honlapok felépítése és működési rendszere ugyanaz, magyar sajátosság viszont a PárTipp (Hírek, írások), amelyek révén a szervezők a Katolikus Egyház álláspontját képviselve próbálják orientálni az érdeklődőket, segítséget nyújtani nekik abban, hogy a mai zűrös világban miről is szól a párkapcsolat és a házasság, hogyan érdemes készülni rá.

Igyekeznek minél inkább védeni az embereket, ezért is teljesen anonim a kapcsolatfelvétel: a tagok mindaddig csak a honlapon keresztül kapcsolódnak egymáshoz, amíg saját döntésük alapján nem adják meg privát elérhetőségeiket. A kölcsönös szimpátia kialakulása után az offline találkozás is a felek szuverén döntése. Ha bárki bármi negatívat tapasztal, azonnal jelezheti a moderátornak. Csak valós profillal lehet jelentkezni, a hamis vagy félrevezető információkat tartalmazó profilokat megszüntetik. A szabályokat áthágókat és az egyház tanítását elutasítókat is kizárják, ám szerencsére ilyesmire évente csak egy-két alkalommal kerül sor. Kiváló szűrő, hogy a tagságért fizetni kell, amit emiatt akkor is fenn kellene tartani, ha a honlap fenntartását valaki megszponzorálná – állítja Zsófi.

A sikeres egymásra találásokról, pozitív visszajelzésekről a szervezők csak akkor értesülnek, ha a kilépők jelzik vagy utólag megírják nekik. "Nagyon kérjük, hogy adjanak visszajelzést, mert ez ad reményt minden társkeresőnek. Bárhova megyünk, rengetegen jelzik, hogy ők, vagy a rokonaik, barátaik, ismerőseik a párKatt-on találkoztak, ezért őket is mindig megkérjük, hogy legalább egy-két mondatot írjanak nekünk erről. A hosszabb sztorikért különösen hálásak vagyunk, ez mindenkinek segítség."

A párKatt legelső "sikersztorija" egy Ausztriában élő, a kathTreff.org-on regisztrált magyar nő és az induló magyar oldalon regisztráló magyar férfi egymásra találása és házassága volt. Az első párKatt gyermek pedig nem sokkal a honlap első születésnapja után született. Az egymásra találók között voltak, akik másik országban éltek, a regisztrációkor ugyanis be lehet jelölni, hogy az új tag milyen nyelvet beszél és mely országokban szeretné, ha látnák a profilját. De olyanok is akadtak, akik a szomszédos utcákban laktak, ám sohasem találkoztak, pedig még a szakmájuk és az érdeklődési körük hasonló volt, mégis a párKatt kellett hozzá, hogy megismerjék egymást. És voltak olyanok is, akik ugyan régóta ismerték egymást, de nem mertek vagy nem tudtak közeledni egymáshoz, amikor viszont a honlap révén kiderült, hogy időközben mindketten szabaddá váltak, mertek kezdeményezni.

Ami a tagok nemek szerinti megoszlását illeti, a kezdeti években az általában jellemző kétharmad nő és egyharmad férfi volt az arány – vagyis a lányok hamarabb ébredtek rá, hogy tartós párkapcsolatot, családot szeretnének. Aztán, ahogy múltak az évek, lassan megjött a férfiak kedve is, és most már, meglepő módon, a honlapon valamivel több a házastársát aktívan kereső férfi, mint a nő.

Kor tekintetében kezdetben harminc fölött volt az átlag, de folyamatosan fiatalodik a honlapot aktívan használók átlagéletkora. Tamás szerint ez annak köszönhető, hogy a fiatalok egy része egyre tudatosabban készül a házasságra, mert felismerte, hogy a szüleik generációjától eltérően, velük már nem fog automatikusan megtörténni a párválasztás és a házasság, nekik aktívan tenniük is kell érte.

Zsófi szerint a fiatalok arra is kezdenek rájönni, hogy a párválasztás ideje nem harminc felett, hanem huszonéves korban van, és aki nem így gondolkodik, a legtermékenyebb éveit üres, jövő nélküli kapcsolatokra pazarolja el és közben hihetetlen módon sérül azáltal, hogy a párkapcsolat célja nem a házasság, hanem a pillanatnyi jóérzés.

„A szülőknek üzenjük: nem az a legfontosabb, hogy a gyermeküknek meglegyen a diplomája és a biztos egzisztenciája, hanem sokkal fontosabb, hogy megtalálja a társát, aki mellett mindezt meg tudja teremteni, aki számára egy biztonságos érzelmi hátteret tud nyújtani, és akivel közösen tervezik meg és alakítják ki az életüket. A család elsődleges fontosságú, minden mást ehhez kell igazítani, és nem fordítva.”

Amikor a tagok végzettségére kérdezek rá, Tamás így válaszol: „Ahogy sajnos a vallásos hitre is jellemző, hogy amolyan értelmiségi „huncutsággá” vált, a párKatton is ez tapasztaljuk, aminek nem örülünk. A regisztrálók döntő része értelmiségi (regisztráció után erre is rá lehet keresni). Volt például egy rendkívül rendes, kedves, szellemes, a szakmájában kiváló, hívő férfi, akinek nem volt felsőfokú végzettsége, és aki sóhajtva kérte, hogy mutassunk már neki egy olyan nőt, akinek nincs diplomája.”

A Bízd Rá Magad! honlapról Zsófi így nyilatkozik: „Régóta foglalkoztat, hogy mennyi hihetetlen érték, jó gyakorlat van a mi egyházunkban, és milyen fontos lenne, hogy ennek a híre el is jusson az emberekhez. Hihetetlen jól és profin csináljátok, mert az emberek végre megtudják: van segítség, van hova fordulnunk.

Tamás szerint pedig: „Ugyanabban a társadalomban élünk, hívők és nem hívők, katolikusok és nem katolikusok, ugyanazokkal a hétköznapi problémákkal szembesülünk, mint bárki más, és nagyon jó tudni: minden egyes problémára, a mai világ kihívásaira is van katolikus válasz, amelyekhez e honlapon keresztül bárki könnyen eljuthat.

Forrás: Bízd Rá Magad Média
Szerző: Antal-Ferencz Ildikó
Kép forrása: párKatt, pixabay, unsplash