„Ki ez a bácsi, aki kívül hordja a szívét?”

Cikkek, hírek / „Ki ez a bácsi, aki kívül hordja a szívét?”

Ebben a cikkben

Jézus Szíve ünnepe

Egy alkalommal a nagymama elviszi hároméves kis unokáját egy katolikus templomba. A kisgyerek nagy szemekkel nézi az üvegablakokat, a képeket, a virágokat, a szobrokat. Egyszer csak megáll a Jézus szíve-szobor előtt: Mama, ki ez a bácsi, aki kívül hordja a szívét?

Jézus Szíve tisztelete

A szív a közgondolkodásban az érzelmek, a szeretet középpontja, kiindulóhelye. Akit szeretünk, annak szíveket rajzolunk, küldünk.

Miért kell egy testrészt ünnepelni?

Talán furcsa, hogy külön ünnepet szentel az Egyház Jézus Szívének, de látnunk kell, hogy a Jézus Szíve tiszteletben magát az Istenembert, magát Jézust ünnepeljük, akinek szívéről többször olvasunk a Szentírásban. Ebben az ünneplésben különösen nagy hangsúlyt kap Jézus szeretete, amelyet a szív jelképez.

A szívben kettős jelképet látunk: nemcsak Jézus emberi, hanem istenemberi szeretetének jelképét. Ez egyszerre tükrözi az Atya iránti és az emberek iránti szeretetét. A szív Jézus valóságos emberségének kifejezése is, melyet áldozatul adott értünk.

Kicsit sántít ugyan a hasonlat, de segíthet: ugyanannak a valakinek a fényképéről beszélünk, ha a róla készült kép egy arckép, vagy egész alakos kép. Ahogyan az arcképben is benne van az egész személy, ugyanígy Jézus Szíve kifejezi az ő teljes szeretetét.

Szív jelentése a Bibliában

A Szentírásban a szív az ember belső életének középpontja, lelki erőinek és képességeinek forrása, az értelem helye. Főleg a prófétáknál és a zsoltárokban beszél az Ószövetség Isten szívéről, mint jelenlétének jeléről, terveinek, határozatainak, irgalmának és szeretetének székhelyéről.

Isten a Fiának, Jézusnak a kereszten megnyitott szíve által mutatta meg leginkább, hogy mennyire szeret minket.

Az emberi szív a lelki élet helye, ott gyökerezik a hit, ami az ember válasza Isten szeretetére. Ezért tudjuk „teljes szívvel” szeretni Istent, aki a legtökéletesebben ismeri az emberi szíveket, és aki képes nekünk új szívet adni.

A szív továbbá az érzelmi élet helye, itt lakik a szomorúság, az öröm, a bátorság, a félelem, a szenvedély. Az Ószövetségben továbbá a szív a helye a döntést hozó akaratnak, a lelkiismeretnek és az Istenbe vetett bizalomnak is.

Innen indul ki minden jó és rossz. Amikor Isten meg akarja mérni az embert, próbára teszi a szívét. Az újszövetségi szentírás szerint a szívben lakik az isten- és emberszeretet, ezért ez Krisztus és a Szentlélek lakóhelye is. A szív az imádság helye.

Jézus Szíve tisztelete

A Szentírás azt mondja Istenről, hogy ő a Szeretet. Jézus, az ő egyszülött Fia, vele egylényegű Isten, ezért Jézus szívét tekinthetjük az isteni szeretet jelképének.

A Jézus Szíve-tisztelet története

A középkorban már kimutatható bizonyos körökben, különösen a 13–14. század német misztikusainál a Jézus Szíve-tisztelet. Ezt követően a 16. században főként a jezsuiták és a karthauziak terjesztették a tiszteletet, aminek teljes kibontakozása a 17. században élt francia Alacoque Szent Margit látomásaihoz kapcsolódik. Jézus megmutatta neki szeretettől lángoló Szívét, és azt kérte tőle, hogy terjessze a Szent Szív tiszteletét, és gondoskodjék róla, hogy legyen ünnepe. Így szólt hozzá: „Íme a szív, amely annyira szereti az emberiséget, és amelyik nem kap mást, csak hálátlanságot és közönyt.”

IX. Piusz pápa 1856-ban Jézus Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. A főünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek. Ezenkívül Jézus Szívét ünnepeljük minden elsőpénteken és egész június hónapban, elsősorban a Jézus Szíve litánia imádkozásával. Ez egy olyan ima, amelyben Jézus szívét dicsérjük, különböző jelzőkkel, ismertetőjegyekkel látjuk el (pl. Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört szív; életünk és feltámadásunk; élet és szentség forrása, stb.).

Jézus szíve ábrázolásai

Alacoque Szent Margit látomásai nyomán terjedt el Jézus szívének következő ábrázolása: megnyitott, lángoló szív, melyből kereszt nő ki a szeretetből vállalt halál jelképeként.

Egy másik népszerű ábrázolás pedig Szent Fausztina nővér látomásaiból született: az Irgalmas Jézus képén fénysugarakként árad az irgalmasság és a szeretet Jézus szívéből.

Jézus Szíve tisztelete

Jézus szíve-tisztelet megnyilvánulási formái

A Jézus Szíve tisztelet megnyilvánulási formái lehetnek például az engesztelés, Krisztus követése, esetleg önmagunk felajánlása.

Az engeszteléssel jóvátesszük a bűnöket, sértéseket. Bocsánatot kérünk magunk és mások bűnei miatt Istentől, amelyekkel megbántottuk. Ezt tehetjük szóban, imádságban vagy jótettek által is. Amikor engesztelünk, Jézus példáját követjük, hiszen Ő kiengesztelte az Atyát, amikor feláldozta értünk önmagát a kereszten.

Önmagunk fölajánlása azt jelenti, hogy minden fáradozásunkat, munkánkat, szenvedésünket Jézus Szíve iránti szeretetből tesszük, és ezért viseljük el türelemmel mindazokat a nehézségeket, amelyek életünkben adódnak.

Alacoque Szent Margit volt az első, aki a Szent Szív különös oltalmába ajánlotta magát. E fölajánlást később sokan mások is megtették. XI. Pius pápa pedig az Egyházat is Jézus Szíve oltalmába ajánlotta.

Elsőpéntek, nagykilenced

Minden hónap első péntekje a Jézus Szíve-tisztelet napja. Alacoque Szent Margit külön fölszólítást kapott Jézustól, hogy elsőpénteken járuljon szentáldozáshoz.

Nagykilencednek nevezik, amikor 9 egymást követő elsőpénteken szentáldozáshoz (és ha szükséges, szentgyónáshoz) járul valaki. Jézus Szíve Alacoque Szent Margitnak adott ígéretei között szerepel: „Megadom a végső megigazulás kegyelmét mindazoknak, akik 9 egymást követő hónap első péntekén megáldoznak. Nem halnak meg a halálos bűn állapotában, sem a nekik szükséges szentségek nélkül. Isteni szívem biztos menedékük lesz haláluk óráján.”

Alacoque Szent MargitAlacoque Szent Margit

Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint!

Egy régi szép ima ez, amelyben kifejezzük a vágyunkat: szeretnénk minél inkább Jézusra hasonlítani. Mit olvasunk Jézus Szívéről és a szívről a Szentírásban?

1. „Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű és nyugalmat talál lelketek.”

Ha Jézussal dobban a szívünk, akkor az alázat és szelídség útján járunk. Az alázat az életszentség útja. Az alázat nem más, mint a valósággal való harmónia. Amikor tisztában vagyok a képességeimmel, az erényeimmel, hibáimmal, bűneimmel, gyengeségeimmel, és így próbálom az Urat szolgálni.

2. „Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.”

A hegyi beszédben mondja ezt Jézus. És kinek a legtisztább a szíve? Jézusnak. Vajon milyen ez a Szív? Olyan, amelyik megesik a másik emberen.

3. „Amikor Jézus kiszállt a bárkából, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, s meggyógyította betegeiket.” (Máté 14,14)

Jézusnak együttérző Szíve van. A Márk 6,34-ben ezt olvassuk: „amikor Jézus látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Sok mindenre kezdte őket tanítani.” Ha együtt dobban a szívünk Jézuséval, akkor ennek inspirálnia kell bennünket, hogy mi is elmondjuk az igazságot másoknak. Mondjuk el az örömhírt, az igazságot: Isten szeret téged!

Jézus Szíve és az Oltáriszentség kapcsolata

Az Egyház kétezer éves fennállása során számos Eucharisztikus csoda történt. Ezek közül kettőt hadd emeljek ki.

1. Lancianoi csoda 750-ben

Egy 17. századi márvány felirat így írja le a Kr.u. 750-ben a lancianoi Szt. Ferenc templomban történt eucharisztikus csodát.

„Egy szerzetes pap kételkedett abban, hogy Urunk Teste valóban jelen van a megszentelt ostyában. Misézés közben, amikor kimondta az átváltoztatás szavait, észrevette, hogy a megszentelt ostya testté, a bor pedig vérré változott. A résztvevők szeme láttára történt mindez. A testszövet a mai napig ép, a vér pedig öt nem egyenlő részre oszlik, melyek össztömege azonos minden egyes különálló rész tömegével. 1976-ban alaposan kivizsgálták az átváltozott ostyát és bort. Ennek során megállapították, hogy a „csodás Test” valódi testszövet, mely harántcsíkolt szívizomszövetből áll.

Lancianoi csoda részleteit letöltheted innen_1

Lancianoi csoda részleteit letöltheted innen_2

Lancianoi Eucharisztikus csoda a Szent Ferenc templombanLancianoi Eucharisztikus csoda a Szent Ferenc templomban

2. Buenos Aires-i csoda 1996-ban

1996. augusztus 15-én egy hívőnek az áldozás során a kezébe adta a pap a Szentostyát, de az véletlenül a földre esett, és a hívő nem vette fel, mert úgy gondolta, hogy az már „piszkos”. Egy másik, istenfélőbb személy észrevette a történteket, felvette a Szentostyát, és félretette, majd azonnal értesítette a plébánost. A pap, az Egyház vonatkozó előírásainak megfelelően a Szentostyát vízzel teli edénybe tette, majd a tabernákulumba helyezte, várva, hogy a Szentostya feloldódjon. Augusztus 26-án ismét kinyitották a tabernákulumot, hogy elővegyék az edényt, benne a földre esett Szentostyával, és azt látták, hogy a Szentostya nem oldódott fel, felszínén pedig egyre növekvő vöröses foltok jelentek meg.

A „mintát” egy vakteszttel kivizsgálták (nem árulták el a professzornak, hogy honnan van a vizsgálandó anyag), és az eredmény mindenkit lenyűgözött. A professzor ezt mondta: „ezek a szövetek egy stressz alatt levő szív szövetei, ami azt jelenti, hogy a személy, akitől a szövetek származnak, nagy kínokat állhatott ki”.

Buenos Aires-i csoda részleteit letöltheted innen_1

Buenos Aires-i csoda részleteit letöltheted innen_2

>>>>> További Eucharisztikus csodák Carlo Acutis kiállításából ezen a linken érhetők el. <<<<<

A Buenos Aires-i vérző szentostyaA Buenos Aires-i vérző szentostya

Tehát mindkét esetben a lisztből és vízből készített ostya szívizommá változott át, amiről azt is megállapították, hogy él!

Az Oltáriszentségben hisszük, hogy az élő Krisztus van jelen, akivel a szentáldozásban egyesülünk. Ezért kérhetjük minden alkalommal: Jézus, alakítsd szívemet a te Szent Szíved szerint.

További értékes cikkekért, programokért, tanúságtételekért iratkozz fel havi hírlevelünkre itt!

Élj a cikkünk alatt található támogató lehetőségekkel, kapcsolódj be programjainkba, kurzusainkba és nyerj inspirációt további cikkeinkből!

Forrás: Bízd Rá Magad Média
Képek forrása: depositphotos.com, Wikipedia, romaikatolikus.blogspot.com, lelki-zarandoklat-rotondo.blogspot.com; http://www.miracolieucaristici.org
Szerző: Fábry Kornél

Iratkozz fel hírlevelünkre

Oszd meg:

Értékeld:

Hozzászólás
#Eucharisztia

Kapcsolódó támogató lehetőségek

Szentségimádás iskolája

Szentségimádás iskolája
Szent II. János Pál pápa az Új évezred küszöbén című levelében "az imádás iskoláinak" megalapítására hívott, hogy újra bevezessük az embereket a szentségimádásba. Erre dolgozott ki az Emmánuel Közösség egy tizenkét alkalomból álló "iskolát".

Segítő jelleg: szentségimádás, tréning

Ajánljuk: fiatal felnőtteknek, felnőtteknek, ifjúsági közösségeknek, hitoktatóknak, közösségeknek, papoknak, szerzeteseknek

Elérhető: országosan, igény szerint indítható

Emmánuel Közösség

Érdekel

MiseVlog

MiseVlog
Dr. Fábry Kornél, a főegyházmegye aktív segédpüspöke a fiatalok elkötelezett támogatójaként 2021-ben videósorozatot indított a szentmiséről, a liturgia érdekességeiről és tudnivalóiról, hogy tanítsa a hívőket és a nem hívőket egyaránt.

Segítő jelleg: e-tájékoztatás, hitéleti segítség

Ajánljuk: kamaszoknak, fiatal felnőtteknek, felnőtteknek, időseknek, családoknak, ifjúsági közösségeknek, hitoktatóknak, közösségvezetőknek

Elérhető: online, folyamatosan

Dr. Fábry Kornél atya

Érdekel

Weboldalunk olyan megoldásokat (feltétlenül szükséges, valamint statisztikát támogató sütik) használ, melyekkel a jobb szolgáltatás érdekében elemzi a weboldal forgalmát, és személyre szabottabb élményt kínál. A részleteket megtalálod az Adatkezelési tájékoztatónkban. Jó böngészést kívánunk!

Mindet elfogadom Beállítások

Süti beállítások

Feltétlenül szükséges sütik
A weboldalon működő szolgáltatásokhoz szükséges.

Statisztikához használt sütik
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk weboldalunk forgalmáról webhelyünk használatának elemzéséhez. Ezek a nyomkövető és teljesítménnyel kapcsolatos sütikkel összegyűjtött információk egyetlen személyt sem azonosítanak.

Beállítások mentése   Adatkezelési tájékoztató